بخش های بیمارستان

انفورماتیک

انفورماتیک

سرپرست انفورماتیک : فرشاد فرزانه