لیست پزشکان عمومی بیمارستان گلسار

دکتر آزیتا شاد
پزشک عمومی
دکتر میرافشار فروزش نیا
پزشک عمومی
دکتر منوچهر حبیبی
پزشک عمومی
دکتر بهرام قرباندوست
پزشک عمومی
دکتر حسین طالب‌نیا
پزشک عمومی
دکتر احمد مرادی
پزشک عمومی
دکتر حمید موسوی آزاد
پزشک عمومی
دکتر فرزاد محسنی
پزشک عمومی
--
پزشک عمومی
دکتر سیده معصومه سیدی
پزشک عمومی
دکتر محمد‌رضا لطف احمدی
پزشک عمومی
دکتر محمد حسین رفاهی‌بخش
پزشک عمومی
دکتر آرش درانیان
پزشک عمومی
دکتر بمعصومه زرعیان
پزشک عمومی
دکتر سارا رضایی مژدهی
پزشک عمومی