بخش های بیمارستان

امور مالي

معرفی واحد امور مالی

مسئول واحد : آقای مهران پریور ( کارشناس ارشد حسابداری )

تعداد کارکنان واحد : 27 نفر

واحد امور مالی بیمارستان شامل واحد های هزینه و در آمد می باشد .

واحد درآمد بیمارستان شامل :

واحد صندوق :3 نفر

واحد قراردادهای بیمه ای : 6 نفر

واحد ترخیص: 5 نفر

واحد هزینه شامل :

واحد صندوق :4 نفر

واحد صدور چک : 1 نفر

حسابداری انبار : 2 نفر

حقوق و دستمزد : 1 نفر

صدور اسناد بیمه ای : 3 نفر

سایر واحد ها: 2 نفر