-->
ارائه بهترين اقدامات از دانش و اندوخته‌های بروز پرسنل و پزشكان از افتخارات ما است بيمارستان گلسار رشت

گزارش عملکرد

تاریخچه  |  برنامه عملیاتی  |  خط مشی  |  فرم ها  |  فرم گزارش دهی خطا  |  راهنماهای بالینی  | مطالب آموزشی  |   گزارش عملکرد

 

نام محور ملاک‌ها اقدامات انجام شده
مدیریتی

برنامه استراتژیک
برنامه عملیاتی
کمیته های بیمارستانی
بازدید های مدیریتی

پیش نویس برنامه استراتژیک بیمارستان گلسار در خرداد ماه 1391 تنظیم و جهت بررسی بیشتر به مدیریت بیمارستان تحویل شده است .
برنامه عملیاتی اجرایی طرح حاکمیت بالینی در سال 1391 تنظیم و به کلیه مسئولین اجرایی حیطه های مختلف ارائه شده است و طبق برنامه تنظیم شده طرح در حال اجراست .
برنامه عملیاتی بخش های مختلف بیمارستان با محوریت حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی در حال تدوین می باشد .
اعضای کمیته های بیمارستانی تعیین شده و اهداف کلیه کمیته ها مشخص شده است و طبق برنامه ریزی 6 ماهه در حال اجراست .
بازدید های مدیریتی از بخش های مختلف بیمارستان طبق برنامه ریزی 3 ماهه دفتر حاکمیت بالینی ، در چهارشنبه هر هفته انجام می گیرد و طبق چک لیست های طراحی شده ،کلیه موارد اجرایی طرح حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی  مورد ارزیابی قرار می گیرد و کلیه مستندات موجود می باشد .
مدیریت خطر و ایمنی بیمار فرهنگ سازی و زمینه سازی
شناسایی خطر
 تحلیل  خطر
اجرای 9 راهکار ایمنی بیمار
ارتقای ایمنی جراحی با استفاده از چک لیست جراحی ایمن
جداسازی و تفکیک پسماندها
تجهیزات پزشکی
نظام CPR
کنترل عفونت بیمارستانی
به اشتراک گذاری آموخته ها
کارگاههای حاکمیت بالینی به صورت 4 جلسه در ماه با  حضور رابطین CPR ،رابطین مدیریت خطر و خطا ، رابطین کنترل عفونت و آموزشی ،سرپرستاران بخش ها تشکیل می گردد و برنامه ریزی های ماهیانه و کلیه صورتجلسات موجود می باشد .
در زمینه شناسایی خطر و خطا ، در کلیه بخش های بیمارستان لیستی از خطرات و خطاهای احتمالی تدوین شده و در جلسه 20 خرداد ماه که با حضور رابطین مدیریت خطر و خطای بیمارستان تشکیل می گردد، لیستی از خطرات و خطاهای احتمالی در کل بیمارستان تدوین و جهت ارائه راهکارهای پیشگیرانه با استفاده از روش فیش بن اقدامات لازم صورت میگیرد و این اطلاعات از طریق رابطین به کلیه پرسنل بخش ها انتقال می یابد .
در زمینه تحلیل ریشه ای وقایع نیز مقرر گردید که از خرداد ماه کمیته مرگ و میر بیمارستان فعال شود و کلیه پرونده های مرگ و میر مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد  که البته در مراحل اولیه نیاز به آموزش در خصوص نحوه انجام تحلیل ریشه ای وقایع می باشد که این امر به  سوپر وایزر آموزشی بیمارستان محول شده است .
اجرایی شدن 9 راهکار ایمنی بیمار :
کتابچه کلیات دارویی با محوریت توجه به حیطه مدیریت خطر و خطا در زمینه دارویی تدوین و به کلیه بخش ها ارائه شده است و سعی شده در این کتابچه به داروها با نام ،تلفظ و  شکل مشابه و تا حد امکان داروهای رایج در بیمارستان اشاره شود .
باند شناسایی بیمار جزو مراحل اساسی در پذیرش بیماران در بخش هاست و طبق ابلاغ مدیرعامل محترم بیمارستان و بر اساس خط مشی مشخص شده در حال اجراست .
در خصوص کلیه مراحل 9 راهکار ایمنی بیما ر،خط مشی های مشخص از سوی دفتر حاکمیت بالینی  تدوین شده است ولی هنوز به بخش ها ارائه نشده است و طبق برنامه ریزی انجام شده با دفتر حاکمیت بالینی دانشگاه ، مقرر گردیده که ابتدا یک دوره کارگاه خط مشی نویسی در بیمارستان جهت آگاه سازی پرسنل برگزار گردد و سپس سایر مراحل کار انجام گیرد

کلیه تجهیزات پزشکی دارای دستورالعمل نحوه کارکرد می باشند و ٱموزشهای لازم جهت استفاده از تجهیزات به پرسنل   بر اساس اولویت در برنامه اعتبار بخشی انجام می گیرد .

کارگاههای CPCR  به صورت دوره ای در بیمارستان برگزار می گردد و آموزشهای لازم در خصوص تجهیزات کاربردی در این امر نیز به صورت دوره ای انجام می گیرد .
در تاریخ 4 تیر ماه 1391 کارگاه CPR مقدماتی جهت کادر اداری بیمارستان نیز انجام می گیرد .
طبق برنامه ریزی انجام شده در تاریخ 4 تیر ماه 1391 برنامه مانور CPR در اورِانس بیمارستان انجام میگیرد و شاخص های مورد نظر در این مانور مورد بررسی قرار می گیرد .
 کلیه موارد CPCR در بخش ها و اورِانس بیمارستان در فرم های مخصوص ثبت می شود و در پایان هر ماه آمارگیری مربوط به تعداد CPCR موفق و ناموفق بیمارستان و اورِانس محاسبه می گردد و کلیه مستندات موجود می باشد .
بر اساس نمودار بدست آمده ازدرصد  CPCR  موفق در 6 ماهه دوم سال 90 و روند رو به رشد موفقیت آمیز بودن  CPCR نیز پایشی در خصوص موفقیت آمیز بودن آموزشها بدست آمده است .
واحد کنترل عفونت بیمارستان به صورت ماهیانه شاخص عفونت های بیارستانی را محاسبه می نماید و گزارشات از طریق سیستم NNIS  انجام می گیرد .
در خصوص چک لیست جراحی ایمن طبق دستور مدیر عامل محترم بیمارستان ،دستورالعمل مربوط به نحوه تکمیل چک لیست جراحی ایمن که در کلیه پرونده های جراحی قرار دارد ، به کلیه پزشکان جراح بیمارستان جهت مطالعه ارائه گردید و کلیه پرسنل اتاق عمل نیز از نحوه تکمیل این چک لیست طبق دستورالعمل ارائه شده آگاهی دارند و این برگه ها طی بازدید های مدیریتی بیمارستان مورد باز بینی در پرونده ها قرار می گیرند .
تعامل با بیمار و همراهان و جامعه ترخیص با رضایت شخصی
فرایند رسیدگی به شکایات
تکریم بیماران و همراهان
موارد ترخیص با رضایت شخصی به صورت ماهیانه  در اورژانس و بخش های بستری ، طبق فرم های طراحی شده مورد بررسی قرار می گیرد و مقایسه با حالت استاندارد نیز صورت می گیرد و روند ممیزی  در 3 ماهه اول سال 1391 صورت خواهد گرفت  .
سیستم رسیدگی به شکایات بیمارستان فعال می باشد و کلیه شکایات کتبی و شفاهی بیمارستان در صورت امکان مورد بررسی قرار میگیرد که کلیه مستندات موجود می باشد .
طبق جداول آماری میزان شکایات بیمارستانی بر اساس فرمت های مشخص درصد گیری شده و به اطلاع مدیر عامل بیمارستان می رسد .
منشور حقوق بیمار طبق تغییرات جدید ایجاد شده در حال طراحی و نصب در کلیه بخش ها می باشد و کلیه مراحل آموزش به بیمار از بدو ورود تا زمان بستری  به صورت مستند موجود می باشد و کلیه پرسنل آموزشهای لازم در خصوص معرفی خود به بیمار در بدو ورود را دریافت نموده اند .
در خصوص نحوه مراقبت از بیمار و نوع بیماری و ژیم غذایی وی نیز در زمان خروج بیمار ازبخش پمفلت های آموزشی ارائه می گردد .
رضایت سنجی از بیماران به صورت ماهیانه مورد ارزیابی از سوی دفتر حاکمیت بالینی قرار می گیرد و به صورت 3 ماهه بخش برتر از نظر بالاتر بودن میزان رضایتمندی بیمار مورد تشویق قرار می گیرد .
تراکت های اطلاع رسانی از قوانین و مقررات هر بخش نیز طراحی شده و در کلیه اتاق ها نصب گردیده است .
استفاده از اطلاعات استفاده از اطلاعات
شاخص های اورژانس
شاخص های عملکردی بیمارستان
سیستم HIS
۵ شاخص اصلی در اورژانس به صورت ماهیانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد ( میزان ترخیص با رضایت شخصی – گردش کار خدمات اورژانس – رضایتمندی بیماران از خدمات اورژانس – نسبت CPCR موفق به کل CPCR در اورژانس – درصد یماران تعیین تکلیف شده زیر 6 ساعت و تعیین درصد بیماران بستری موقت خارج شده از اورژانس زیر 12 ساعت )
شاخص های عملکردی بیمارستان به صورت ماهیانه مورد بررسی و تجزیه تحلیل 6 ماهه در مورد آنها انجام می گیرد .
سیستم HIS در بیمارستان فعال می باشد و کلیه بخش های بستری و پاراکلنیکی بیمارستان از این سیستم بهره مند هستند و همچنین برخی از بخش های پشتیبانی بیمارستان از قبیل واحد تغذیه و آشپزخانه نیز به این سیستم مجهز می شوند .
مدیریت کارکنان و آموزش آموزش نیروهای جدید الورود
حمایت از کارکنان
سلامت کارکنان
براساس PDP  ارائه شده از سوی هریک از کارکنان به واحد آموزش بیمارستان ، برنامه ریزی کلاسهای آموزشی واحد آموزش بیمارستان انجام گرفته است و کلیه مستندات موجود می باشد .
جهت پرسنل جدید الورود چک لیست هایی طراحی گردیده که بر اساس این آیتم ها آموزشهای لازم از سوی سرپرستاران بخش ها ارائه می گردد .
در خصوص رضایت سنجی کارکنان  مقرر گردید در مرداد ماه 1391  فرم های رضایت سنجی توزیع و آمارگیریهای لازم صورت گیرد و نتایج آن به اطلاع کلیه بخشها خواهد رسید .
کلیه پرسنل بیمارستان دارای پرونده بهداشتی می باشن و پروتکل needle stick بر اساس دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده شماره 14 به صورت کامل در بخش ها اجرا می گردد و به صورت روزانه مورد بازبینی از سوی کارشناس کنترل عفونت قرار می گیرد . 
اثربخشی و ممیزی بالینی گاید لاین
اجرای روند ممیزی بالینی
در خصوص گاید لاین طبق منابع معرفی شده از سوی وزارتخانه ، آشناسازی پرسنل با برخی از منابع انجام شده ولی در جهت بومی سازی گاید لاین و روند اجرایی آن همزمان با دستورات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان حرکت خواهیم کرد .
ممیزی بالینی در بیمارستان در خصوص ترانسفوزیون خون، بررسی بروز میزان تهوع و استفراغ در دوران شیمی درمانی و تأثیر میزان آگاهی بیماران و پرسنل در کاهش این عارضه در بیماران شیمی درمانی بیمارستان، ممیزی ارتقای فرآیند محافظت نوزاد در مقال عفونت‌ها، فرآیند صحیح  مخلوط کردن انسولین‌ها، مصرف آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل از اعمال جراحی با استفاده از گاید لاین موجود در حال انجام است که در مرحله‌ی بررسی وضعیت موجود و مقایسه با حالت استاندارد قرار دارد.
 روند آموزش شیردهی و آموزشهای دوران بارداری طبق فرمت های مشخص در حال انجام می باشد .
 تریاژ بیمارستان در حال راه اندازی می باشد
معیارهای پیشرفته هموویژیلانس در راستای اجرایی شدن ملاک های پیشرفته طرح حاکمیت بالینی در بیمارستان گلسار ،دوره آموزشی  برنامه هموویژیلانس با همکاری سازمان انتقال خون وحضور خانم دکتر حق بین و آقای بهزاد در تاریخ های 20 و 27 اردیبهشت ماه با آموزش 90 نفر از پرستاران  برگزار گردید .
عناوین آموزشی مطرح شده به شرح زیر است :
تعریف هموویژیلانس ،اهداف و نحوه اجرای آن
آشنایی با فراورده های خونی و نحوه نگهداری و اندیکاسیون ها و علائم اختصاری مربوط به آن
آشنایی با نحوه تزریق خون ،آماده سازی بیمار ،آماده سازی فراورده های خونی
عوارض حاد مرتبط با تزریق خون

دوره بعد در تاریخ ۲۵ تیر ماه انجام می گیرد.

گواهینامه ارزشیابی سال ۹۵

روز جهانی رادیولوژی مبارک


۸ نوامبر مصادف با ۱۸ابان سال ۹۵ روز جهاني راديولوژی مبارک باد. بدین مناسبت از تلاش های بی دریغ شما پزشکان و پرتونگاران  و همه عزیزانی که دراين علم تلاش می نمايند  تقدير و تشکر بعمل می آوریم

اطلاعیه

بدین وسیله به اطلاع می رساند که سرکار خانم سارا موسوی (کارشناس ارشد روان شناسی بالینی )به عنوان همکار مشاور، در زمینه روان شناسی و مشاوره روان درمانی در بیمارستان آغاز به کار نموده اند .

پیام تسلیت

فرا رسيدن ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني كه يادآور رشادت‌ها و مظلوميت‌هاي خاندان پاك رسالت است، تسلیت باد.

مراسم تقدیر

در روز شنبه 10 مهر ماه 95 طی مراسمی که در دفتر هیات مدیره بیمارستان با حضور اعضاء محترم هیات مدیره، مدیر عامل وبازرسین بیمارستان تشکیل گردید ، از سه پزشک محترم به دلیل پذیرش فرزندان محترمشان در آزمون تخصصی پزشکی قدردانی شد و به هریک از پذیرفته شدگان لوح تقدیر و یک سکه بهار آزادی تقدیم گردید .

کسب امتیاز «درجه یک» اعتبار بخشی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب باز

بخش ICUجراحی قلب باز بیمارستان گلسار در راستای ارزشیابی سالانه خود از سوی ارزیابان محترم وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،موفق به کسب «درجه یک» اعتبار بخشی ملی در سال 95 شده است .