آدرس:رشتتلفن ما:013-33111718ایمیل:info [at] golsarhospital [dot] ir
  • ar
  • fa

Office

شناسنامه واحد امور اداری:

مساحت : ۲۵متر مربع، تعداد کارکنان زیر مجموعه واحد : ۱۰نفر

رئیس واحد: خانم آناهیتا تسکینی- کارشناس ارشد مدیریت

امور اداری و کارگزینی بیمارستان شامل زیر مجموعه های زیر می باشد:

۱- دبیرخانه

۲- تایمکس

۳- بایگانی مدارک پزشکی

۴- اسکن مدارک پزشکی

شرح وظایف:

هماهنگی واقدام برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان ازطریق مراجعه كنندگان ومتقاضیان ویامراجع دیگر.

نظارت ویااقدام به تشكیل پرونده متقاضیان استخدام ومعرفی آنان به قسمتهای مختلف بیمارستان جهت انتخاب ومصاحبه وآزمون بنحو مقتضی وانجام سایر كارهای استخدامی آنان.

تعیین حقوق ومزایای كاركنان جدیدالاستخدام ونیز كاركنان موجود باتوجه بضوابط ومقررات استخدامی واشتغال بیمارستان وادارات كار.

هماهنگی برای تهیه پیش نویس احكام كارگزینی مربوط به حالات مختلف استخدامی واشتغال كاركنان مختلف بیمارستان درچهارچوب مقررات مربوطه.

هماهنگی واقدام درمورد بیمه كاركنان وانتقال سوابق بیمه بازنشستگی آنان وانجام سایر امور رفاهی كاركنان بیمارستان باتوجه به مقررات مربوطه.

هماهنگی ونظارت بر تنظیم برنامه ماهیانه كاركاركنان باتوجه به مقررات مربوطه ونیز نظارت برواحد تایمکس جهت لیست كاركرد كاركنان باكارت ساعت آنان وانجام كلیه امور مربوطه تا مراتب نهائی در این زمینه.

تهیه لیست نهائی حقوق ومزایای ماهیانه متعلقه كاركنان بیمارستان وارائه آن به امور مالی پس ازاخذ دستور رئیس بیمارستان ونیز پس از اعمال تغییرات حاصله وحقوق متعلقه كاركنان.

نظارت بركنترل حضور غیاب وانواع مرخصی ومعذوریت كاركنان باتوجه به مجوز ها ومقررات مربوطه واعمال نظارت لازم برتكمیل فرمهای معرفی بكار كاركنان پس ازایام معذوریت طبق مقررات مربوطه.

سرپرستی فعالیتهای عوامل تحت نظر وكنترل وهدایت وآموزش آنان درچهارچوب مقررات حاكم بمنظور حصول اطمینان ازصحت انجام وظائف قانونی آنان.

شركت درجلسات هیئت تشخیص وحل اختلاف وارائه نظرات كارفرما وپاسخگویی باعضاء هیات بعنوان نماینده كارفرما براساس مقررات جاری بیمارستان.

نظارت لازم برای ارزیابی صحیح كاركنان طبق مقررات وضوابط مربوطه.

نظارت بربایگانی ونگهداری احكام واوراق ومستندات ومكاتبات واحد متبوع درپرونده های مربوطه.

شركت درجلسات داخلی بیمارستان جهت رسیدگی وبه اجرا درآوردن تصمیمات مقام مسئول درمورد كاركنان وتهیه آمارهای مختلف موردنیاز حسب دستور وموارد نیاز.

انجام سایر اموری كه درحدود وظایف ومسئولیت های تعیین شده ازطرف مافوق ارجاع گردد.In any case, we consider the three principles of kindness, courtesy and good manners to be the most beautiful way of honoring the PatientSocial Network


اینستاگرام

www.instagram.com/golsarhospitalتلگرام

www.telegram.com/golsarhospitalAbout UsThe Golsar Specialty and Super Specialty hospital is one of the most distinguished and oldest private hospitals across the Guilan Province. This remedial, healthcare center began its activities in 1996 and was developed and expanded by purchasing modern facilities and increasing its foundation


Contact Us

Contact


013-32111718-25


Address : 142 St-Sommaye Blv-Golsar- Rasht

Zip Code :63111 41657


پیاده سازی و اجرا: تجارت الکترونیک پارس داتام | میزبانی وب: آپتایم هاست