بخش های بیمارستان

آزمایشگاه طبی و پاتولوژی

bakhsh1

پرسنل آزمایشگاه

مساحت بخش آزمایشگاه و پاتولوژی: ۳۵۰ متر مربع

کاردان آزمایشگاه: 8 نفر

کارشناس آزمايشگاه : 8 نفر

پرسنل نمونه گیر: ۵ نفر

منشی واحد: 3 نفر

خدمات واحد: ۲ نفر