بخش های بیمارستان

جراحی یک

bakhsh1

بخش جراجی یک

مساحت بخش: ۴۲۰متر مربع

تعداد تخت: ۲۳

VIP : ۱

رئیس بخش: آقای دکتر محمد مسننی متخصص جراحی عمومی

سرپرستار: خانم کاترین سپهرم کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۵ کارشناس پرستاری

منشی: ۱

خدمات: ۴