بخش های بیمارستان

بخش ۲

bakhsh2

بخش جراجی دو

مساحت بخش: ۵۳۰ متر مربع

تعداد تخت: ۲۳

VIP : ۱

رئیس بخش: آقای دکتر کاظم هدایتی، متخصص ارتوپدی

سر پرستار: خانم زهرا وثوق، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۵ کارشناس پرستاری

منشی: ۱

خدمات: ۴