بخش های بیمارستان

جراحی۳

bakhsh3

بخش جراجی سه

مساحت بخش: ۴۲۰متر مربع

تعداد تخت: ۲۳

VIP : ۱

رئیس بخش: آقای دکتر محمدرضا بخشی، متخصص ارتوپدی

سرپرستار: خانم فریبا رجبی کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۵ کارشناس پرستاری

منشی: ۱

خدمات: ۴