بخش های بیمارستان

بخش ۶

بخش داخلی

مساحت بخش: 530 متر مربع

تعداد تخت: ۲۳ عدد

VIP : ۱

رئیس بخش: آقای دکتر قنبری، فوق تخصص گوارش

سر پرستار: خانم لیلا بینافر، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۴ کارشناس پرستاری

منشی: ۱

خدمات: ۵ نفر