بخش های بیمارستان

ICU-OH

icuoh

مساحت بخش: ۱۰۰متر مربع

تعداد تخت: 4 عدد

VIP : ۱

رئیس بخش: آقای دکتر محمدعلی صادقی، فوق تخصص حراجی قلب

سر پرستار: خانم گیتا نوحی، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۱ کارشناس پرستاری

خدمات: 3