بخش های بیمارستان

آندوسکوپی

آندوسکوپی

مساحت بخش: ۳۹ متر مربع

تعداد تخت: ۲ عدد

پروسیجر‌های بخش: آندوسکوپی، کولونسکوپی،

رئیس بخش: آقای دکتر عباس قنبری

مسئول بخش:

تعداد پرسنل پرستاری: ۲ نفر کارشناس پرستاری

منشی: ۱

خدمات: 1