بخش های بیمارستان

بخش کودکان

bakhshch

بخش کودکان

مساحت بخش: ۱۹۰ متر مریع

تعداد تخت: ۲۳

VIP: ۵

رئیس بخش: آقای دکتر عادل شفارودی، متخصص کودکان

سر پرستار: خانم میترا عزتیان، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۴ کارشناس پرستاری

منشی: ۱

خدمات: ۴