بخش های بیمارستان

بخش دیالیز

bakhshdiaz

بخش دیالیز

مساحت بخش: ۶۰ متر مربع

تعداد تخت: ۳ عدد

رئیس بخش: آقای دکتر مسعود خسروی، فوق تخصص نفرولوژي

سر پرستار: خانم صدیقه گلعلیزاده، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۴ کارشناس پرستاری

منشی: ۱

خدمات: 2