بخش های بیمارستان

داروخانه

bakhsh1

داروخانه

مسئول واحد : خانم دکتر تحویلداری - دکتر داروساز

مساحت واحد : 60 متر مربع

تعداد کارکنان : 4 نفر