بخش های بیمارستان

درآمد

bakhsh1

مسئول واحد : آقای سینا میرزاجانی

واحد های زیرمجموعه شامل :

واحد صندوق : 4 نفر

واحد قراردادهای بیمه ای : 6 نفر

واحد ترخیص : 5 نفر

شرح وظایف :

واحد صندوق :اين واحد مسئوليت دريافت و پرداخت كليه وجوه نقد را بعهده دارد . دريافتهاي نقدي عمدتاًناشي از تسويه پرونده هاي و پرداختهاي صندوق نيز شامل برگشت اضافه واريزي بيماران و ساير پرداختهاي جزيي مي باشد . در كليه موارد در قبال هر دريافت يا پرداخت ،مدارك صندوق تنظيم و در سيستم موجود در كامپيوتر به ثبت رسانده مي شود .

حسابداري قرار دادهاي مربوط به بيمه ها:اين قسمت شامل بيمه هاي پايه و مكمل مي باشد كه تفكيك و ميان همكاران مالي مربوط تقسيم مي شود كه هر بخش پس از بررسي پرونده و كنترل مدارك مربوطه ،صورتحساب لازم براي سازمانهاي بيمه گذار ذيربط تنظيم و مدارك را جهت دريافت مبالغ در خواست شده به سازمان بيمه گر ذيربط ارسال مي نمايد .

واحد ترخيص :مسئوليت محاسبه و اعلام هزينه درمان بيماران ترخيص شده را به عهده دارد .كليه پرونده ها از بخش هاي مختلف بيمارستان جهت محاسبه به اين واحد ارسال و واحد ترخيص پس از تعيين هزينه عين مدارك جهت وصول وجه ،به صندوق بيمارستان ارجاع مي دهد .