بخش های بیمارستان

خدمات

bakhsh1

مسئول واحد : آقای شهرام صدوری کارشناس مدیریت

تعداد پرسنل خدمات :۲۰۲ نفر

شرح وظایف سرپرست خدمات :

۱- تنظیم برنامه روزانه و تقسیم وظایف بین قسمت های تحت سرپرستی و هماهنگی وهدایت واعمال کنترلهای لازم

۲- هماهنگی و نظارت برای ارائه خدمات عمومی در سطح بیمارستان نظیر تنظیف و جمع آوری و دفع زباله ،نقل و انتقال تخت ها و تشک ها در اتاق های بخش ها وانتقال دارو ولوازم مورد نیاز بخش ها و جابجایی البسه و ملحفه برای شستشو

۳- هماهنگی و اقدام برای ارائه خدمات در زمینه امور مربوط به آبدارخانه و توزیع غذا در سطح بخشهای مختلف بیمارستان

۴- انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسئولیت های تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

شرح وظایف خدمات :

۱-كسب دستور برنامه كار از پرستار

۲-كمك وهمراهي در آماده نمودن بيمار براي انتقال به اطاق عمل ،راديولوژي ،وساير قسمت ها تحت نظارت پرستار

۳-امور نظافت كليه اطاق ها وراهروها ي بخش وسرويسهاي بهداشتي وساير قسمتهاي بيمارستان اعم از كف –ديوار و يا وسايل بيمارستاني نظير لوله هاي آزمايشگاه و غيره طبق نظر دستور مافوق

۴- كمك وهمراهي كاركنان پرستاري در چرخش بيمار در تخت ،پائين آمدن از تخت ،راه رفتن ،بكار بردن چوب زير بغل ،عصا ،صندلي چرخدار وبرانكارد تحت نظارت پرستار

۵-جابجايي تختها وتشكها در اطاقهاي بيماران

۶-انتقال دارو طبق دستور مقام مسئول از انبار و داروخانه به بخش

۷-كنترل كپسولهاي بخش و جايگزين كردن كپسول هاي خالي با كپسولهاي پر

۸-تخليه سطلهاي زباله بيماران و اطاقهاي عمل وساير قسمتهاي بخش ها در محل خاص تمركز زباله بيمارستاني

۹-حمل غذا جهت بعضي از كاركنان بر حسب ضرورت بطور مستمر در محل كار آنها

۱۰-راهنمايي و كنترل عيادت كنندگان در صورت نياز

۱۱-اقدام به خريد بعضي مايحتاج بيماران و كاركنان بيمارستان ومسئولين از خارج بيمارستان در صورت نياز وضرورت

۱۲-نقل وانتقال نامه ها و پرونده ها به قسمتهاي مختلف طبق دستور

۱۳-نصب بخشنامه ها در تابلو هاي بخش ها و ساير قسمت هاي بيمارستان طبق نظر مقام مسئول

۱۴-اقدام به تخليه بار در انبار بخش

۱۵- آماده سازي جسد وانتقال آن به سرد خانه

۱۶-انجام ساير اموري كه در حدود وظايف ومسئوليتهاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع گردد.