بخش های بیمارستان

بخش نوزادان

bakhshnoz

بخش نوزادان

مساحت بخش: ۲۰۰ متر مریع

تعداد کات نوزادان: ۲۰ عدد

رئیس بخش: خانم دکتر منیژه تبریزی، متخصص اطفال و نوزادان

سر پرستار: خانم سیده فاطمه حمیدی، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۳ کارشناس پرستاری

منشی: ۱

خدمات: ۴

تعداد دستگاه فتوتراپی: ۵ عدد

تعداد انکیباتور: ۱۲ عدد