بخش های بیمارستان

نوتوانی قلب

مساحت بخش: ۷۱ متر مربع

۱ عدد تخت EECP

تعداد دستگاه‌های نوتوانی قلب:

۲ عدد تریدمیل، ۲ عدد دوچرخه، ۲ عدد آرم

رئیس بخش: آقای دکتر ارشادی، متخصص قلب و عروق

مسئول واحد:خانم مهرنازپور قلی‌، کارشناس پرستاری

پرسنل پزشکی: آقای دکتر محمد رحمان برهانی، متخصص طب فیزیکی آقای د کتر علی شریفی پزشک عمومی

پرسنل: خانم معصومه منفردی، کارشناس فیزیوتراپی خانم معصومه علیدوست کارشناس فیزیوتراپی

خدمات: ۱

مركزنوتواني قلبي بیمارستان گلسار اولین و مجهزترین مرکز ناتوانی قلبی ارگومتریک با مانیتورینگ سانترال و سیستم (EECP-MC2 (Enhanced external counter pulsation در استان گیلان می باشد.اين بخش تحت نظارت مستقيم متخصص قلب وعروق بيمارستان گلسارومتخصص طب فيزيكي وتوانبخشي وپزشكان وكارشناسان پرستاري وفيزيوتراپي مجرب درسيستم نوتواني قلب وعروق وكارشناس تغذيه وروانشناسي باليني اداره مي شود.

فرآيند عملكرد بازتواني قلبي:

توانبخشي قلبي دربيمارستان شامل دو فاز مي باشد:

فازيك: متشکل ازمجموعه فعاليتهاي خفيف ورزشي وآموزشي است. اين مرحله جهت بيماران قلبي بستري دربخش ها انجام مي گردد.فاز يك نياز به تجهيزات كمي دارد كه توسط فيزيوتراپ دركنار ياروي تخت بيمار انجام مي گردد وآموزش توسط پرستار بخش- فیزیوتراپ- متخصص ورزش،سايكولوژيست وپزشك انجام مي گردد. فوايد فاز يك: افزايش اطلاعات بيمار تغيير وتصحيح شيوه زندگي آماده كردن بيمار براي انجام فازهاي بعدي توانبخشي قلبي فاز دو : یک برنامه تحت کنترل برای بیماران سرپایی قلبی می باشد که با مانیتورینگ ECGمداوم یا متناوب همراه است . این کار در کلنیک بازتوانی قلب انجام می گردد .

اهداف:

1- افزايش كارآئي قلبي 2- پیدا كردن آريتمي هاي قلبي 3-آموزش بيماربراي انجام فعاليتهاي ورزشي 4- آموزش بيمار،خانواده واطرافيانش براي تصحيح شرايط وعادات زندگي 5-بهبود عملكردسايكولوژيك بيمار 6-آماده كردن بيمار براي باز گشت به كاروازسرگيري زندگي طبيعي خانوادگي واجتماعي 7-آماده كردن بيمار براي برنامه هاي دراز مدت ورزشي

نحوه انجام برنامه:

قبل از اينكه بيمار توسط پزشك ارجاع دهنده به كلنيك معرفي شد، بررسي هاي لازم درزمينه سابقه پزشكي بيمار،وضعيت زندگي او،معاينه كامل فيزيكي،انجام آزمايشات خون،بررسي وضعيت توان جسمي بيمار باانجام تست ورزشي ونيز بررسي سايكولوژي انجام مي گردد. نهايتا باتوجه به نتيجه اين بررسي ها، دستور شروع برنامه نوتواني درفاز دو صادر مي شود،تعداد جلسات معمولا36جلسه مي باشد دستور كلي برنامه عبارت خواهدبود از

الف)آمادگي بيمار شامل:

2ساعت قبل از ورزش غذاي سنگين نخورد الكل مصرف نكرده باشد نبايد از2ساعت قبل از ورزش نوشيدني هاي حاوي كافئين بخورد يك ساعت قبل از ورزش سيگارنكشد لباس راحت ومناسب ورزش بپوشد 15-10دقيقه قبل از شروع جلسه دركلنيك حضوريابد وجود هرعلامت غيرعادي نظير درد-بيقراري و...راحتمابه پرستاربخش اطلاع دهد.اگر درمصرف دارو تغيير دادبه پرستار بخش اطلاع دهد. وسايل گرانبها همراه نداشته باشد

ب)گرم كردن

قبل ازشروع هرجلسه بيمار بايد خود راباورزش هائي كه به منظور گرم كردن مورداستفاده قرار مي گيرد گرم كند

ج)حركات اصلي ورزشي

ورزش هائي كه بيمار دراين مرحله انجام مي دهد بايد ايروبيك وايزوتونيك باشدكه با دستگاههایی مثل تريدميل وارگونومترانجام مي گردد.

د)مرحله خنك كردن

اين مرحله پس ازانجام فعالين هاي اصلي ورزش،سطح فعاليت بايستي به تدريج كم شود تاقطع گردد.