بخش های بیمارستان

اتاق عمل و بیهوشی

oproom

اتاق عمل

مساحت بخش: ۹۰۰ متر مربع

تعداد اتاق: ۸ عدد

تعداد اتاق ایزوله: ۱ عدد

رئیس بخش: دکتر حسیت همتی، فوق تخصص جراحی عروق

سر پرستار: آقای محمدرضا غریب نواز، كاردان پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۵ نفر کارشناس پرستاری

تعداد کاردان بیهوشی: ۴۲ نفر

تعداد تکنسین اتاق عمل: ۶ نفر

تعداد تکنسین اتاق عمل: ۶ نفر

منشی: 5

خدمات: 12