بخش های بیمارستان

پست آنژیو

postanjio

Post Cath

مساحت بخش: 314 متر مریع

تعداد تخت: ۹ عدد

رئیس بخش: آقای دکتر شاد، متخصص قلب و عروق

سر پرستار: خانم سارا صنعتی‌ ، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۹ کارشناس پرستاری

منشی: ۱

خدمات: ۴