بخش های بیمارستان

نگهبانی

bakhsh1

مسئول واحد: آقای محمد مهدی‌زاده

تعداد پرسنل: ۱۶ نفر

به خاطر تکنولوژی و تجهیزات گران قیمت بیمارستان باید اقدامات حفاظتی و ایمنی کافی بکار گرفته شود . علاوه بر این ورود و خروج افراد به بیمارستان به خاطر ماهیت ویژه آن باید محدود و کنترل شود .

شرح وظایف

- تنظیم برنامه‌ی کار تلفن‌خانه و تقسیم وظایف بین عوامل تحت سرپرستی و ارائه‌ی راهنمایی های لازم

- نظارت و همکاری و در پاسخ گویی در برقرار کردن امور ارتباطی بیمارستان و ارائه‌ی خدمات تلفنی و الویت‌ها در برقراری ارتباط با توجه به کشش سیستم مخابراتی

- هماهنگی و اقدام برای رفع اشکالات و انجام به موقع تعمیرات خطوط و دستگاه های تلفن در سطح بیمارستان و همچنین هماهنگی و اقدام و پیگیری برای بازدید و سرویس و تعمیراتی که توسط شرکت طرف قرارداد صورت می‌گیرد فراهم کردن دفتر راهنمای تلفن و به روز نگهداشتن آن

-اخذ گزارش اقدامات انجام شده در شیفت‌های عصر و شب، هماهنگی، اقدام و انجام امور لازم همچنین ارائه‌ی گزارش به مافوق

-رسیدگی به امورپرسنلی کارکنان تحت سرپرستی

-رعایت نزاکت، ادب و خودداری از استراق سمع

-انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسئولیت های تعیین شده از جانب مافوق اجرا گردد