بخش های بیمارستان

رادیولوژی و سونوگرافی

bakhsh1

مساحت: ۲۸۲ متر مریع

مسئول فنی رادیولوژی و سونوگرافی:

خانم دکتر زهرا مرادی

آقای دکتر احمد ملکی

مسئول بخش:

آقاي جليل ربيعي

تعداد پرسنل: ۵ نفر کارشناس و کاردان رادیولوژی

منشی: ۲ نفر

خدمات: ۱ نفر