بخش های بیمارستان

انبار غیر پزشکی

انبار غیر پزشکی ۱۴۳ متر مربع

مسئول انبار غیر پزشکی: خانم عنصری

تعداد کارکنان : ۴ نفر

فرایند کاری انبار:

الف. برنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نياز سازمان در حد مطلوب خود

ب. همكاري و مساعدت در خريد و تامين و تهيه كالاها و كنترل و دريافت كالاهاي خريداري شده

ج.نگهداري كالا در انبار به نحو صحيح و تسريع در امر تحويل با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي سازمان

شرح وظایف :

۱. مشاهده عيني كالا و ثبت دقيق صرفا براساس مشاهده عيني نه براساس فاكتور ارائه شده

۲. صدور قبض انبار يا برگ رسيد جنس به انبار پس از تحويل گرفتن كالا

۳. صدور حواله انبار هنگام تحويل دادن كالا

۴. صدور فرمهاي مرجوعي ، برگشت از خريد و ساير فرمهاي مشابه

۵. صدور برگ درخواست خريد كالا در صورت لزوم

۶. ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادر در نرم افزار

۷. طبقه بندي ، تنظيم ، و كدگذاري كالا

۸. ارائه گزارشات لازم به مقامات ذيربط و ساير موارد مرتبط

۱۰.دريافت سفارش كالا و خدمات مورد نياز سازمان از واحدهاي گوناگون و بررسي و رسيدگي به آنها

۱۱.درخواست خريد كالاها به واحد تداركات ،در صورت عدم موجودي كافي

۱۲.مراقبت و نگهداري كالاها از عواملي ماننده سرقت ،صدمه،ضايعه و حادثه ،از طريق طبقه بندي ،قفسه بندي چيدن و جاي دادن صحيح آنها

۱۳. انبار گردانی سالیانه و پلمپ کردن دفاتر پس از انبار گردانی تا دستور مقام مافوق برای شروع به کار مجدد انبار.

۱۴.تحويل گرفتن اقلام دريافتي و ثبت و ضبط آنها در دفاتر مربوط

۱۵. تحویل دادن وسایل مورد نیاز بخشهای بیمارستان از انبار طبق درخواست مسئولین بخشها.

۱۶.تهيه گزارشات لازم در مورد ضايعات ،موجود و نظرات اصلاحي