بخش های بیمارستان

کارپردازی و تدارکات

واحد تدارکات

مساحت واحد : 11 متر مربع

مسئول واحد : آقای رضایی

تعداد کارکنان : 4 نفر

وظیفه اصلی کارپردازی خرید و نگهداری تجهیزات ، ملزومات و مواد مورد نیاز بیمارستان است .هدف مدیریت کارپردازی و تدارکات تهیه کالای مرغوب با قیمت مناسب در زمان مناسب می باشد وعملکرد صحیح این واحد باعث پیشرفت صحیح بیمارستان در جهت مطلوب می گردد .

شرح وظایف واحد تدارکات :

خرید درخواستهای بیمارستان به واسطه پرسنل تحت سرپرستی

نظارت و کنترل بر وضعیت کیفی کالا ،اجناس و لوازم خریداری شده

انجام هماهنگی های اعتباری جهت درخواست های خرید با امور مالی

نظارت بر امورات مربوط به شغل و راهنمایی به کارکنان تحت سرپرستی

پیگیریهای لازم جهت تحویل تنخواه به منظور خرید لوازم

کنترل بر کالاهای خریداری شده و تحویل کالاها به انبار دار

نظارت بر ثبت کالاهای خریداری شده تا تحویل آن به انبار

نظارت بر قیمت خریداری شده کالاها تا منافع سازمان در آنها لحاظ گردد

تعیین و شناسایی منابع خرید در تمامی کالاها

انجام سایر امور محوله در زمینه شغلی طبق دستور مقام مافوق