بخش های بیمارستان

مهندسی پزشکی

bakhsh1

مسئول واحد:

آقای مسعود شانی

واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان با هدف مدیریت، نظارت و ارائه سیاست ها و راهکارهای مرتبط با تجهیزات پزشکی از طریق تامین، تدوین گردش کار و ارائه آموزش های لازم در زمینه تجهیزات پزشکی از واحد های مهم در بیمارستان محسوب می شود .

اهم فعالیت های این واحد به شرح زیر می باشد:

-نظارت و تأييد خريد تجهيزات پزشكي

-برنامه ريزي و پيگيري كاليبراسيون تجهيزات پزشكي طبق توصيه هاي كارخانه سازنده دستگاه

-برنامه ريزي و پيگيري تعميرات پيشگيرانه تجهيزات پزشكي طبق توصيه هاي كارخانه سازنده

-راند روزانه و هفتگي تجهيزات پزشكي

-نظارت و تأييد تعميرات تجهيزات پزشكي صورت گرفته توسط شركتها

-آموزش چگونگي نگهداري و كار با تجهيزات پزشكي به اپراتور دستگاهها

-تهيه و به روز نگهداشتن شناسنامه تجهيزات پزشكي

-نياز سنجي سالانه تجهيزات پزشكي مورد نياز بيمارستان

-شركت در كلاسهاي باز آموزي تجهيزات پزشكي

-تعمير و سرويس تجهيزات پزشكي با توجه به امكانات موجود در واحد ها

-تهيه گزارش هاي دوره ای و ارسال به مديريت بيمارستان