بخش های بیمارستان

جراحی زنان

bakhsh4

بخش جراحی زنان

مساحت بخش: ۵۳۰ متر مربع

تعداد تخت: ۲۳

VIP : ۱

رئیس بخش: خانم دکتر ناهید رجبی، متخصص زنان و زایمان

سر پرستار: سوسن صحاوی، کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل پرستاری: ۱۰ کارشناس پرستاری/۳ماما/۱ بهیار

منشی: ۱

خدمات: ۵ نفر