بخش های بیمارستان

بخش زایمان

zay

بخش زایمان

مساحت بخش: ۵۰۰ متر مریع

تعداد تخت: ۹ عدد

VIP : 3

رئیس بخش: خانم دکتر بیتا محبوب روشنکار، متخصص زنان و زایمان

ماما مسئول : خانم مژگان بهارمست، کارشناس مامایی

تعداد پرسنل بخش: ۱۰ کارشناس مامایی

منشی: ۱

خدمات: ۴