۳۰ فروردین زادروز “حکیم جرجانی” روز آزمایشگاهی بر همه عزیزان آزمایشگاهی مبارک