صحبت حکام، ظلمت شب یلداست نور ز خورشید خواه، بو که برآید