آدرس:رشتتلفن ما:013-33111718ایمیل:info@golsarhospital.ir
  • ar
  • fa

امور مالی

مدیر مالی: آقای مهران پریور

واحد های زیرمجموعه شامل:

واحد صندوق: 4 نفر

حسابدار بیمه ای : 8 نفر

حسابدار بودجه و هزینه ای:2 نفر

واحد ترخیص: 3 نفر

حقوق و دستمزد:1 نفر

خزانه داری: 1 نفر

جمع داری اموال: 2 نفر

تفکیک پرونده:2 نفر

parivar

شرح وظایف:

واحد صندوق: اين واحد مسئوليت دريافت و پرداخت كليه وجوه نقد را بعهده دارد. دريافتهاي نقدي عمدتاًناشي از تسويه پرونده هاي و پرداختهاي صندوق نيز شامل برگشت اضافه واريزي بيماران و ساير پرداختهاي جزيي مي باشد. در كليه موارد در قبال هر دريافت يا پرداخت، مدارك صندوق تنظيم و در سيستم موجود در كامپيوتر به ثبت رسانده مي شود.

حسابداري قرار دادهاي مربوط به بيمه ها: اين قسمت شامل بيمه هاي پايه و مكمل مي باشد كه تفكيك و ميان همكاران مالي مربوط تقسيم مي شود كه هر بخش پس از بررسي پرونده و كنترل مدارك مربوطه ،صورتحساب لازم براي سازمانهاي بيمه گذار ذيربط تنظيم و مدارك را جهت دريافت مبالغ در خواست شده به سازمان بيمه گر ذيربط ارسال مي نمايد.

واحد ترخيص: مسئوليت محاسبه و اعلام هزينه درمان بيماران ترخيص شده را به عهده دارد.كليه پرونده ها از بخش هاي مختلف بيمارستان جهت محاسبه به اين واحد ارسال و واحد ترخيص پس از تعيين هزينه عين مدارك جهت وصول وجه ،به صندوق بيمارستان ارجاع مي دهد.In any case, we consider the three principles of kindness, courtesy and good manners to be the most beautiful way of honoring the PatientSocial Network


اینستاگرام

www.instagram.com/golsarhospitalتلگرام

www.telegram.com/golsarhospitalAbout UsThe Golsar Specialty and Super Specialty hospital is one of the most distinguished and oldest private hospitals across the Guilan Province. This remedial, healthcare center began its activities in 1996 and was developed and expanded by purchasing modern facilities and increasing its foundation


Contact Us

Contact


013-32111718-25


Address : 142 St-Sommaye Blv-Golsar- Rasht

Zip Code :63111 41657


پیاده سازی و اجرا: تجارت الکترونیک پارس داتام | میزبانی وب: آپتایم هاست