آدرس:رشتتلفن ما:013-34900ایمیل:info@golsarhospital.ir
  • ar
  • en

توریسم سلامت

قوانین و مقررات پذیرش

1-واحد بیماران بین الملل با حضور کارشناس مربوطه در پذیرش بیمارستان مستقر می باشد .
2-پذیرش بیماران به صورت مراجعه مستقیم به بیمارستان انجام می گیرد .
3- کلیه امور پذیرش بیمار از طریق کارشناس واحد صورت می پذیرد و بیمار با همراهی وی به اتاق VIP منتقل می شود .
4-کلیه اعمال جراحی بدون نوبت دهی معمول خواهد بود 
5-پیگیری خدمات مورد نیاز این بیماران ،خارج از سرویس معمول می باشد

 ارتباط با واحد توریسم سلامت

برای ارتباط با واحد بیماران بین الملل می توانید از طریق راههای ارتباطی زیر اقدام نمایید:

پذیرش(کارشناس واحد):  32111960-013
مدیر عامل: 33111729-013
اورژانس: 33113710-013
فاکس: 32111728-013
وب سایت: info @ golsarhospital.ir

تیم واحد توریسم سلامت

مسئول فنی واحد: آقای دکتر مطلوب (مسئول فنی بیمارستان)

پزشک واحد: نام و نام خانوادگی: خانم دکتر معصومه زرعیان (پزشک عمومی)

کارشناس واحد پذیرش: خانم حقیقی

معصومه طوافچیان: کارشناس واحد بیماران بین الملل

قوانین و مقررات پذیرش

1-واحد بیماران بین الملل با حضور کارشناس مربوطه در پذیرش بیمارستان مستقر می باشد .
2-پذیرش بیماران به صورت مراجعه مستقیم به بیمارستان انجام می گیرد .
3- کلیه امور پذیرش بیمار از طریق کارشناس واحد صورت می پذیرد و بیمار با همراهی وی به اتاق VIP منتقل می شود .
4-کلیه اعمال جراحی بدون نوبت دهی معمول خواهد بود 
5-پیگیری خدمات مورد نیاز این بیماران ،خارج از سرویس معمول می باشد

 ارتباط با واحد توریسم سلامت

برای ارتباط با واحد بیماران بین الملل می توانید از طریق راههای ارتباطی زیر اقدام نمایید:

پذیرش(کارشناس واحد):  32111960-013
مدیر عامل: 33111729-013
اورژانس: 33113710-013
فاکس: 32111728-013
وب سایت: info @ golsarhospital.ir

تیم واحد توریسم سلامت

مسئول فنی واحد: آقای دکتر مطلوب (مسئول فنی بیمارستان)

پزشک واحد: نام و نام خانوادگی: خانم دکتر معصومه زرعیان (پزشک عمومی)

کارشناس واحد پذیرش: خانم حقیقی

معصومه طوافچیان: کارشناس واحد بیماران بین الملل

پیاده سازی و اجرا: تجارت الکترونیک پارس داتام | میزبانی وب: آپتایم هاست