آدرس:رشتتلفن ما:013-34900ایمیل:info@golsarhospital.ir
  • ar
  • fa

خدمات

مسئول واحد: آقای محمدی

تعداد پرسنل خدمات :۲۰۲ نفر

شرح وظایف سرپرست خدمات :

۱- تنظیم برنامه روزانه و تقسیم وظایف بین قسمت های تحت سرپرستی و هماهنگی وهدایت واعمال کنترلهای لازم

۲- هماهنگی و نظارت برای ارائه خدمات عمومی در سطح بیمارستان نظیر تنظیف و جمع آوری و دفع زباله ،نقل و انتقال تخت ها و تشک ها در اتاق های بخش ها وانتقال دارو ولوازم مورد نیاز بخش ها و جابجایی البسه و ملحفه برای شستشو

۳- هماهنگی و اقدام برای ارائه خدمات در زمینه امور مربوط به آبدارخانه و توزیع غذا در سطح بخشهای مختلف بیمارستان

۴- انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسئولیت های تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد

شرح وظایف خدمات:

۱-كسب دستور برنامه كار از پرستار

۲-كمك وهمراهي در آماده نمودن بيمار براي انتقال به اطاق عمل ،راديولوژي ،وساير قسمت ها تحت نظارت پرستار

۳-امور نظافت كليه اطاق ها وراهروها ي بخش وسرويسهاي بهداشتي وساير قسمتهاي بيمارستان اعم از كف –ديوار و يا وسايل بيمارستاني نظير لوله هاي آزمايشگاه و غيره طبق نظر دستور مافوق

۴- كمك وهمراهي كاركنان پرستاري در چرخش بيمار در تخت ،پائين آمدن از تخت ،راه رفتن ،بكار بردن چوب زير بغل ،عصا ،صندلي چرخدار وبرانكارد تحت نظارت پرستار

۱۱-اقدام به خريد بعضي مايحتاج بيماران و كاركنان بيمارستان ومسئولين از خارج بيمارستان در صورت نياز وضرورت

۱۲-نقل وانتقال نامه ها و پرونده ها به قسمتهاي مختلف طبق دستور

۱۳-نصب بخشنامه ها در تابلو هاي بخش ها و ساير قسمت هاي بيمارستان طبق نظر مقام مسئول

۱۴-اقدام به تخليه بار در انبار بخش

۱۵- آماده سازي جسد وانتقال آن به سرد خانه

۱۶-انجام ساير اموري كه در حدود وظايف ومسئوليتهاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع گردد.

۵-جابجايي تختها وتشكها در اطاقهاي بيماران

۶-انتقال دارو طبق دستور مقام مسئول از انبار و داروخانه به بخش

۷-كنترل كپسولهاي بخش و جايگزين كردن كپسول هاي خالي با كپسولهاي پر

۸-تخليه سطلهاي زباله بيماران و اطاقهاي عمل وساير قسمتهاي بخش ها در محل خاص تمركز زباله بيمارستاني

۹-حمل غذا جهت بعضي از كاركنان بر حسب ضرورت بطور مستمر در محل كار آنها

۱۰-راهنمايي و كنترل عيادت كنندگان در صورت نيازIn any case, we consider the three principles of kindness, courtesy and good manners to be the most beautiful way of honoring the PatientSocial Network


اینستاگرام

www.instagram.com/golsarhospitalتلگرام

www.telegram.com/golsarhospitalAbout UsThe Golsar Specialty and Super Specialty hospital is one of the most distinguished and oldest private hospitals across the Guilan Province. This remedial, healthcare center began its activities in 1996 and was developed and expanded by purchasing modern facilities and increasing its foundation


Contact Us

Contact


013-32111718-25


Address : 142 St-Sommaye Blv-Golsar- Rasht

Zip Code :63111 41657


پیاده سازی و اجرا: تجارت الکترونیک پارس داتام | میزبانی وب: آپتایم هاست